lunedì 25 novembre 2013

A UNU NURAGHE

A UNU NURAGHE

Incurante a su currer de sos annos
Istas nuraghe brunu in cuss'altura,
cun sa misteriosa custruttura
Segretu pro sos ingegnos pius mannos.

Ses tue una mortale sepoltura
Giusta riparadora de affanos?
O pro gustu de barbaros tirannos
T'han fattu gai inutile figura?

S'omine dottu benit a chircare
Sa singulare tua antiga istoria
E ti chered'attentu istudiare.

Ma invanu s'isforzat sa memoria
Prite ses mudu a dogn'interrogare
Monumentu de viziu o de gloria

Antioco Casula (Montanaru)
A UNU NURAGHE 

Incurante a su currer de sos annos
Istas nuraghe brunu in cuss'altura,
cun sa misteriosa custruttura
Segretu pro sos ingegnos pius mannos.

Ses tue una mortale sepoltura
Giusta riparadora de affanos?
O pro gustu de barbaros tirannos
T'han fattu gai inutile figura?

S'omine dottu benit a chircare
Sa singulare tua antiga istoria
E ti chered'attentu istudiare.

Ma invanu s'isforzat sa memoria
Prite ses mudu a dogn'interrogare
Monumentu de viziu o de gloria

Antioco Casula (Montanaru)
Reazioni:

0 commenti: