domenica 8 dicembre 2013

Cantat de Remundu Piras

In d’una gara cantat Fadda, Tucone e Piras. Giuanninu Fadda in d’un ottada narat a Tucone chi est dispostu a fagher fin’a punzos; a da chi si nde fin bettende de onzi colore e Piras intervendi in d’un ottada fatende su calculu e sos zaffos e gai fateit rifletere su poeta de Fordonzanos.

Si bos betades manu, a sos concluos,
a bisu chi sos punzos bonos crese.
Nde li das unu e ti nde torrat duos:
da chi faghes sos contos, sunu trese.
Unu nd’agiunghet a sos punzos suos
duos nd’agiunghet issu e faghen sese.
Narami, ite alanzu b’as igue
da chi nd’at duos issu e bator tue?

Autore Remundu Piras
Reazioni:

0 commenti: