sabato 13 aprile 2013

Tucone fit mortu

Cando Barore Sassu at ischidu chi Tucone fit mortu, in s’Esordiu de una gara, cantat cust’ottada in memoria e su collega istimadu. 

 Treighi dies giustas sun a oe
 chi da e nois Tucone est partidu, 
su chi cun megus a campu est bessidu
 su mill’e noighentos deghennoe;
 semper disintu, imbattibile eroe,
 onoradu in Saldigna e riveridu;
 est partidu cun fama e cun decoro
 dagh’a fatu in sos palcos notzas d’oro. 


 Autore Barore Sassu

de Sa Sarda PoesiaFoto