giovedì 30 dicembre 2010

Stintino


La mia poesia dedicata all’amato paese di Stintino.

Carlo Sedda


Beddhu lu tempu di la Tunnara
candu lu Rais da la musciarra
dirigia li tunnarotti a pischà
tunni granfini e pesci ipada
pà priparà taci,surra musciammu
buttarigga,vintrescha e ischaturammu.

Li masthri d’ascia trattabani l’ascioru
la lima,la pianitta,lu sarraccu
a custhrui baschi di saurra e guzzetti
sandurini guzzi e ipagnuritti
li nansaiori cun guggella in legnu
intricciabani lu giuncu a priparà nansi cun inzegnu.

Oggi sei un cumuni marinu
cun alberghi risthuranti e villi a bagaglinu
li turisthi passani li feri
zischendi d’acciappà la pazi
pigliendi lu sori i l’ipiaggi
e, la sera a passiggià pà li carreri.

Magnendi l’ariusta d’Isthintini
lu poipu cun patatu ad insaradda
la cassora o lu pesciu arrusthu
passani una mimurabiri siradda
bibendi allegramenti birra o vinu
gudendisi una vidda ipinsieradda.

L’Isthintini è mirabigliosu
li turisthi senza assai pratesi
amani li biddhezi di chisthu paesi
augurendizi chi torriani un’asthrannu
pà visità lu bagaglinu,la pirosa tunnara
pazzona li sarini ed ezzi mannu.

venerdì 24 dicembre 2010

Augùrios de bonas festas

http://padovacultura.padovanet.it/manifestazioni/archivio/Festa%20di%20fine%20anno%20in%20Prato%202005-2006.jpeg
A totus, a sa fine de cust’annu
deo àuguro salude, giòia e amore.
pro bos mandare abbratzos e un’asu mannu
impreo custa poesia chi chentz’errore(s)

bos potat giugher sempre e solu paghe!
Custu nadale, cun s’alenu sou,
bos donet totu su chi bos piaghe(t)
e su matessi fetat s’annu nou!

E como ch’est torrada a mie sa musa
iscrio in rima e bois ascultade!
Buffade carchi ampulla de Ichnusa…
est sempre mèdiu de felitzidade.

Pro bois tenzo su coro in custa manu
inoghe, in sa terra ‘e sole e mare
bos lu regalo ma no in italianu:
su sardu est meda mezus pro poetare!

Finende, como, custas pagas rimas
amigos, cun piaghere las leeda(s).
Iscrio cun affettu e cun istima…
e bos saludo totus…augùrios meda!

Istèvene Chessa 24-12-2010

venerdì 3 dicembre 2010

ARDIMENTOSO ANCHEGGIARE...............

Enrica Meloni

Ardimentoso ancheggiare,
sfoggio d'un ammiccante talismano d'una rota di sensualità.
Fuorviante maestra, di sensi perduti nel non ritorno.
Conquistatrice di magnanimi corpi,
liquidatrice d'animi sul far d'una capace ragioniera.
...