domenica 24 febbraio 2013

IN D’UNA GARA CUBEDDU DIFENDET SA PINNA E PIRASTRU S’ARADU


IN D’UNA GARA CUBEDDU DIFENDET SA PINNA E PIRASTRU S’ARADU 

 Cando novellu fit su mundu ancora
 sa pinna pro niente no esistìada, 
s’omine solu s’aradu usaìada
 pro aer pane in sa sua dimora
 dai s’aradu sa zente vivìada
 e vivet e attatta istat d’ogn’ora;
 sa pinna mai fruttos produesidi
 s’aradu a viver totu fruttos desidi. 


 Autore Giuseppe Pirastru

de Sarda Poesia
Reazioni: