lunedì 8 febbraio 2010

“ SOS SAGGIOS” (de carrera)
M’ammento cando fio minore
de tziu Antoni becciu e tziu Bore
chi cando eniada cabu e sera
setzido fora in sa carrera

setzido fora in su friscu
mi naraian caru Franziscu
non ti lasses mai incantare
dai inventzione o novidade
cà tantu si s’omine este ignorante o luminare
chi siada soldadu o ...generale
chi siada poveru o riccu este siguru
s’essere umanu torrada a ludu.


Frantziscu Masia
Reazioni:

0 commenti: