giovedì 12 settembre 2013

SU BIRDI E SA SPERANZA

SU BIRDI E SA SPERANZA

Massimo Pani - NurallaoPrangi su coru miu , 
prangi lagrima de fogu ,
de talli scempiu umanu
deu no tengiarregodu .


Chi pensu a cussu logu ,
prenu de birdi e de speranza ,
immoi a du biri iaicci ,
s'anima mia est ' affranta .


De matta secollari ,
prenu fuada su boscu miu ,
ta bella cosa fuada
a passillai inguni
finzas'attrigadiu .


Orgogliu de Nuradda ,
ta bellu s'arregodu
deu dui giogau a pittiu ,
immoi nieddu e tristu
pari su coru miu ;


Immoi tanti abbrusciau ,
eppuru viollentau ,
de m'auguru de coru
chi a fattu custu gestu
po sempri sia dannau ;


Deu ollu ringraziai
a unu a unu immoi
du siaboll'imprassai,
a cussu vollontariusu
chi quasi scetti armausu
de forza e de coraggiu ,
a rischiu de sa fida ,
sa idda anti salvau .


Immoi deppeu proteggi
su pagu chi est'abarrau ,
un oasi in du desertu ,
afflittu e abbrusciau ;


Cui s'ungasa e finza cun i dentisi ,
immoi deppeu proteggi
su birdi chi est abarrau ,
commenti iausu a proteggi
u fillu nostu amau ;


U desideriu mannu deu
tengiu immoi in su coru ,
deu primma de mi morri
iabolli torrai a biri
su BIRDI chi arregodu ,
u paradisu in terra ,
de s'anima ristoru ;Reazioni:

0 commenti: