venerdì 18 aprile 2014

S' ABE.

 S' ABE.

de SERAFINU SPIGGIA

Chin sas alas ti pesas a bolare
in sos campos tra nuscos e fiores
làssas sa domo tua e sos albores
e andas leu a nettare a carrare.

Andas,bolende da' fiore in fiore
fidele a sa natura, a sos incantos
passas e los bìsitas tottucantos
chin suave lebiesa e chin amore.

Chin sas anchittas d' inzeniosu impreu
ti pulis sos sensibiles corrittos
las usas pro leare dae pittos
donzi fiore su fecundu leu.

Poi,'olende in chelos solianos
supra sos campos de chentu colores
l' ispalghes in sos àtteros fiores
pro fagher fruttos dulches e galanos.

Cun mirabile faina onzi sustantzia
nettare,leu,rèsinas e linfas
leas e,a nois in diversas tintas
nollos regalas in manna bundantzia.

leu,cheripighe,mele e chera
pones in rejas bene modelladas
e in sas cellas precisas,ordinadas
che passas die e notte fainera.


Reazioni:

0 commenti: