domenica 17 marzo 2013

A GAVINU CONTINI

A GAVINU CONTINI 

 Canta pulidu e seriu,
 Gavinu pensa
 c’as incontradu 
Antonandria
 ca si che torro
 un’ ater’una
 ia innanti
 ti ch’ingullat
 su terrinu. 

At a currer
 su sambene
 a trainu
 a sa disisperada
 in d’ogni via.
 S’Antonandia 
che torrat
 pro te enis
 soldadu rasu
 sende re

 Autore Antonandia Cucca 
de Sarda Poesia
Reazioni: