domenica 30 marzo 2014

“ Apo campadu”- "Ho vissuto"

“ Apo campadu” (Ho vissuto)

in sos oros de unu lagu 
in pes de duos montes 
in domos fattas de pedra 
e tufu in ue sa beddia falat fritta
e sa neula bene cumpatta.

Apo campadu...
in marighinas de abas tebias
in sos oros de birde beranu
e de grogu e caldu istiu
in ue sas loroddosas  chigulas
cantana isvilidas.

Apo campadu...
cun omines in carrera
cun arrejinos de sos mannos
cun sas feminas in sa funtana
a istagnale postu  in conca
e bunnedda istrinta in chintu.

Apo campadu...
cun bonas cumpanzias
cun ticcos de binu bonu
de chiterras durche sonu
cun cantigos a serenada
cun tosta sa pesada.

Apo campadu...
cun rintoccos de campana
cun passos cadenzados
sos mios acumpanzados
cun lagrimas a trainos
cun arvures a cumpantzia.

Apo campadu...
cun bentos de ponente
cun fruscios de libecciu
cun tirighinos chietos e mudos
cun pasculos animados
cun nidos de acilibrios.

Apo campadu...
 cun belidas de anzones
cun trigos e ispigas
cun pigadas e  impedrados
cun merajos disizados
e connoschentes in disterros.

Apo campadu...
 cun sacrifitzios e tribulias
cun otzos de olias
cun ammentos bonos e malos
cun linnas e bistrales
de bidda mia sos canales.Tula -Tirighinos.
Tula -Tirighinos.
Reazioni:

0 commenti: