giovedì 30 dicembre 2010

Stintino


La mia poesia dedicata all’amato paese di Stintino.

Carlo Sedda


Beddhu lu tempu di la Tunnara
candu lu Rais da la musciarra
dirigia li tunnarotti a pischà
tunni granfini e pesci ipada
pà priparà taci,surra musciammu
buttarigga,vintrescha e ischaturammu.

Li masthri d’ascia trattabani l’ascioru
la lima,la pianitta,lu sarraccu
a custhrui baschi di saurra e guzzetti
sandurini guzzi e ipagnuritti
li nansaiori cun guggella in legnu
intricciabani lu giuncu a priparà nansi cun inzegnu.

Oggi sei un cumuni marinu
cun alberghi risthuranti e villi a bagaglinu
li turisthi passani li feri
zischendi d’acciappà la pazi
pigliendi lu sori i l’ipiaggi
e, la sera a passiggià pà li carreri.

Magnendi l’ariusta d’Isthintini
lu poipu cun patatu ad insaradda
la cassora o lu pesciu arrusthu
passani una mimurabiri siradda
bibendi allegramenti birra o vinu
gudendisi una vidda ipinsieradda.

L’Isthintini è mirabigliosu
li turisthi senza assai pratesi
amani li biddhezi di chisthu paesi
augurendizi chi torriani un’asthrannu
pà visità lu bagaglinu,la pirosa tunnara
pazzona li sarini ed ezzi mannu.
Reazioni:

0 commenti: