sabato 24 gennaio 2009

Sardos dae Emiliu Lussu sa memoria no imbrutaus
In sa Gadhura et
in sa Campidanu

naschida est sa
Brigata Tataresa

in Sinya su 151
et de Armungia
su Capitanu

su 152 in
sa tzitadi
Tempiesa

Totus sos Sardos
s'istrigain sa manu

regalende a s'isula,
onore pro s'impres.

Como,cussu tempus
parit lontanu
proite s'orgoliu
antigu est diventende
resa.

Nannais nostros
mortos, parint,
invanu

proite is de como
traixende sunt unu sonnu
et de una cadrea
a s'atera sunu crocca
et pesa.

Ite chi sindi torraiada
at pesare cuddu Nonnu!

De seguru a sos chi cumandana
dae Milanu munstraiat,
certu sa cara ofesa

et ai cussos chi an'ofertu
su divanu
scuttlait sa tialla
et sconciat sa masa..

in memoria et pro
arrispetu de su Capitanu

Sardos non fagimos
custa brigungia!

Non iscultams su chi
narat su de Milanu

ma ..rendeus onor
a su Nannai de
Armungia.


Antony Agus
Bidhesartu
Reazioni:

0 commenti: